VERKOPEN
Zoeken
Privacy Statement

Stuvia neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van Stuvia uiteen gezet. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Indien de met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement niet in het Privacy Statement zelf worden gedefinieerd, zijn ze gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden van Stuvia.

1. Wie is Stuvia?
TOP

Stuvia International B.V. (onderdeel van Stuvia B.V.) is een onderneming die een online platform aanbiedt waarop aan gebruikers de mogelijkheid wordt geboden om onderling, al dan niet tegen betaling, studiemateriaal uit te wisselen, hierna te noemen "Stuvia". Dit Platform wordt nader gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden. Stuvia is gevestigd te (1012 PN) Amsterdam op Begijnensteeg 1a en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61965243. De wijze van opslaan en het gebruik van jouw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.


2. Welke informatie wordt door Stuvia verzameld en verwerkt?
TOP

Uploaden
Wanneer je met behulp van het Platform Studiemateriaal wil uploaden, moet je een Profiel aanmaken. Wanneer een dergelijk Profiel wordt gecreëerd, wordt aan jou verzocht om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kun je altijd in het Profiel aanpassen.

Downloaden
Wanneer je met behulp van het Platform Studiemateriaal wil downloaden, is het vereist dat je een Profiel aanmaakt. Wanneer een dergelijk Profiel wordt gecreëerd, wordt aan jou verzocht om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kun je altijd in het Profiel aanpassen.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Stuvia verzamelt van alle gebruikers Automatisch Gegenereerde Informatie. Deze informatie bestaat uit jouw surfgedrag op het Platform, zoals de pagina's die je bezoekt, hoe lang je op een bepaalde pagina blijft, wat je downloadt en/of uploadt en het gebruik dat je van je Profiel maakt. Verder verzamelt Stuvia ook jouw IP-adres, het type van je browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken) alsmede 'cookies'.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Stuvia ze?
TOP

Bij het aanbieden van het Platform maakt Stuvia gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van Stuvia naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Stuvia teruggestuurd wordt. Met behulp van een cookie kan ons Platform je herkennen wanneer je opnieuw ons Platform bezoekt en kan het Platform speciaal op jou worden ingesteld. Een cookie helpt je dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

De browser kan zo ingesteld worden dat tijdens het volgende gebruik van het Platform geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen of geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van het Platform of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) het Platform. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies is te vinden met behulp van de Help-functie van de browser.

Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies, adviseert Stuvia je om uit te loggen indien een publiek toegankelijke computer wordt verlaten alsmede om het verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.


4. Voor welke doeleinden zal Stuvia verzamelde informatie gebruiken?
TOP

Doeleinden
Stuvia zal de over jou verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:


Gebruik door Stuvia
Stuvia biedt een platform voor de uitwisseling van Studiemateriaal door gebruikers onderling. Om te zorgen dat het Studiemateriaal daadwerkelijk kan worden aangeboden en al dan niet betaald kan worden, moet Stuvia van jouw persoonsgegevens gebruik maken.

Daarnaast wil Stuvia je graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Platform. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update of andere wijziging in het Platform zal Stuvia je dat laten weten. Dat geldt tevens voor de informatie omtrent betalingen of te ontvangen gelden. Het is niet mogelijk je voor deze berichten af te melden.

Daarnaast kan Stuvia je, aan de hand van haar nieuwsbrief de Stuviaan, op de hoogte houden van acties die door haar zijn georganiseerd. De Stuviaan wordt op regelmatige basis toegezonden. Indien je de Stuviaan niet meer wil ontvangen, dan kun je jezelf afmelden door het vinkje bij 'de Stuviaan' in je profiel te verwijderen. Een mogelijkheid om af te melden is tevens in elke afzonderlijke Stuviaan opgenomen. In het geval van afmelding adviseert Stuvia je wel om het Platform in de gaten te houden om te zien of er een nieuwe acties zijn.

In de Gebruiksvoorwaarden verleen je aan Stuvia het recht om de door jouw ingevoerde persoonsgegevens (zoals gebruikersnaam en profielfoto) en Studiemateriaal openbaar te maken en te verveelvoudigen in het kader van het aanbieden van het Platform. Dit betekent onder meer dat Stuvia bepaalde door jou verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken voor de promotie van het Platform, bijvoorbeeld door aan te geven wie de meest succesvolle gebruiker is, welk Studiemateriaal het meest gedownload is of welk Studiemateriaal of welke Gebruikers nieuw zijn.

Gebruik door derden
Zonder expliciete toestemming zal Stuvia jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Stuvia kan jouw persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van het Platform en/of voorzover het gegevens betreft die niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerder Informatie met uitsluiting van het IP-adres) en dus geen persoonsgegevens zijn.

Tot slot kan Stuvia jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien ze daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, ze daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval ze dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

In de Gebruiksvoorwaarden is vastgelegd op welke wijze Stuvia reageert wanneer iemand meldt dat bepaald Studiemateriaal inbreuk maakt op (intellectuele Eigendoms)rechten van derden (notice-and-takedown). Stuvia kan in dergelijke gevallen bepaalde persoonsgegevens (naam, e-mailadres) van degene die de kennisgeving meldt, doorsturen aan de gebruiker die het mogelijk inbreukmakende Studiemateriaal heeft geüpload. Tevens behoudt Stuvia zich het recht voor om bepaalde persoonsgegevens (zoals gebruikersnaam en e-mailadres) van de gebruiker die het mogelijk inbreukmakende Studiemateriaal heeft geüpload, door te geven aan degene die de melding heeft gedaan en/of aan derde partijen indien Stuvia zich daartoe genoodzaakt ziet.

Google Analytics
Het Platform maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals beschreven in paragraaf 3 hierboven om Stuvia te helpen analyseren hoe jij van het Platform gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Stuvia bij te houden hoe je het Platform gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Stuvia en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals beschreven in paragraaf 3. Je geeft hierbij toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


5. Op welke wijze beschermt Stuvia persoonlijke informatie?
TOP

Stuvia heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Zo is het Platform zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Daarnaast is het contact met het Platform zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding 'https' in de URL (de webadres-balk) van de browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien tweemaal op het slotje wordt geklikt, kan worden gecontroleerd of er veilig contact is gemaakt met het Platform.


6. Overdracht onderneming
TOP

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Stuvia, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Stuvia fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.


7. Doorgifte naar landen buiten de EU
TOP

Gezien het feit dat Stuvia gebruik maakt van Google Analytics, zoals hierboven beschreven in paragraaf 4, geeft Stuvia persoonsgegevens van u door aan de Verenigde Staten. Google Analytics is als onderdeel van Google aangesloten bij het Safe Harbor programma. Dat betekent dat Google passende maatregelen heeft genomen om jouw persoonsgegevens te kunnen beschermen. Op grond hiervan is Stuvia gerechtigd jouw persoonsgegevens aan Google door te geven voor de doelen als beschreven in paragraaf 4 laatste alinea beschreven.


8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
TOP

Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in je Profiel. Indien je een overzicht wil hebben van alle persoonsgegevens die Stuvia over jou heeft vastgelegd, kun je bij Stuvia een verzoek tot inzage doen. Stuvia zal dit overzicht binnen vier (4) weken aan je toezenden. Vervolgens kun je Stuvia verzoeken de verzamelde persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Stuvia zal je binnen vier (4) weken laten weten of ze aan je verzoek zal voldoen. Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, kun je contact opnemen met privacy@stuvia.nl.


9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Stuvia?
TOP

Het Platform kan hyperlinks bevatten waarmee je het Platform verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Stuvia heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via het Platform zijn verkregen. Stuvia accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.


10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
TOP

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via het Platform.


11. Vragen?
TOP

Als je nog vragen hebt over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan privacy@stuvia.nl.


© 2018 Stuvia